Stichting HH. Petrus en Paulus

RSIN/fiscaal nummer: 28.18.644

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
tel.: 071-5892200
www.shhpp.nl

Doelstelling

De stichting heeft o.a. ten doel:

• het financieel ondersteunen van r.k. instellingen in Leiden en omstreken;

• het regelen en bevorderen van de pastorale zorg in genoemde instellingen;

• het bevorderen van het immateriëel welzijn van cliënten van genoemde instellingen;

• het benoemen en ontslaan van bestuursleden en/of leden van Raden van Toezicht en

• het al of niet goedkeuren van statutenwijzigingen van stichtingen, voor zover in de statuten van die stichtingen die taak is opgedragen.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door

• het beheren en exploiteren van daarvoor in aanmerking komende vermogenswaarden;

• het administreren van de binnenkomende gelden in de door de gevers c.q. erflaters genoemde of bedoelde nader te benoemen fondsen;

• het organiseren van ontspannings- en welzijnsactiviteiten.

Beleidsplan 2015-2016

Stichting HH. Petrus en Paulus richt zich momenteel voornamelijk op het welzijn van Stichting RK Zorgcentrum Roomburgh en haar bewoners en overige cliënten.

Het zorgcentrum is in 2013 volledig gerenoveerd; er is in wezen sprake van een nieuw gebouw. Omdat het om een bestaand gebouw gaat zijn er grenzen aan de mogelijkheden qua invulling van de diverse ruimten.
In feite is er gebrek aan voldoende ruimten voor restaurant, activiteiten in het kader van de functie begeleiding, film-, muziek- en concertmiddagen/-avonden, kapel, etc.

Er is slechts één zaal. Er moeten teveel activiteiten plaatsvinden in te weinig ruimten. Daarom wil Stichting HH. Petrus en Paulus zich inspannen voor de bouw van een nieuwe kapel voor Roomburgh, buiten maar aansluitend aan het zorgcentrum, zodat de huidige inpandige kapel beschikbaar komt voor bovengenoemde activiteiten.

Voorts wil Stichting HH. Petrus en Paulus, bij gebrek aan financiële middelen binnen Roomburgh, voor de cliënten van Roomburgh het ontspannings- en activiteiten- programma (deels) invullen en organiseren.

Bestuur en directie

Het bestuur was per ultimo 2014 als volgt samengesteld:

mr H.W.M. Heeman - voorzitter
drs J.H. Smith - secretaris
J. van Halem - penningmeester
R.H.A. Stuurman - algemeen directeur

De bestuursfuncties en directiefunctie zijn alle onbezoldigd. Er is geen personeel in dienst.

Activiteiten 2013-2015

In september 2012 zijn de bewoners van Roomburgh verhuisd naar twee tijdelijke locaties vanwege de renovatie van het zorgcentrum.
Zij keerden daat terug in december 2013.
De bewoners van de aanleunwoningen bleven echter achter, terwijl het zorgcentrum leeg was. Met andere woorden: de bewoners waren verspreid over drie locaties. Daarom heeft de Stichting HH. Petrus en Paulus drie busjes aangeschaft waarmee een complete lijndienst is opgezet tussen de drie locaties. Uitgerekend was dat er daarvoor 15 chauffeurs nodig waren, hetgeen wel lastig zou worden om dezen ook daadwerkelijk te vinden. Niets bleek minder waar: er meldden zich 50 vrijwilligers aan, waarvan er uiteindelijk 35 over bleven!
Hierdoor konden alle bewoners, op welke locatie ze ook woonden, aan alle activiteiten blijven deelnemen.

Maar ook de dagelijkse was en de dagelijkse maaltijden werden door de chauffeurs naar de juiste locaties gebracht.
Eenmaal terug in Roomburgh was de lijndienst niet meer nodig, maar werden de bussen toch behouden. Vanaf 2014 tot op heden worden ze nog volop gebruikt, o.a. voor vervoer van bezoekers van het restaurant van Roomburgh en deelnemers vanuit de wijk aan activiteiten. Ze worden van huis gehaald en weer thuis gebracht.

Maar ook bewoners die naar het ziekenhuis moeten kunnen gebruik maken van de bussen.
En tenslotte worden de bussen intensief gebruikt voor "Reisbureau Roomburgh", gerund door vrijwilligers, die allerlei uitstapjes organiseren, waartoe het Zorgcentrum zelf geen kans ziet.

Zo zijn er vele tochten gemaakt naar Artis en Blijdorp, naar de bollen, een rozentuin, SeaLife in Scheveningen, naar het strand, waar mensen met de strandrups over het zand en door de zee zijn gereden, etc.

Vanaf 2014 is er actie gevoerd om geld in te zamelen voor een nieuwe kapel, die tussen de € 500.000 en € 600.000 gaat kosten.
Er is ultimo 2014 een bedrag binnen van € 75.000.

Stichting HH. Petrus en Paulus is tevreden met de tot nu toe behaalde resultaten.

Jaarrekening 2014

De stichting heeft een eigen vermogen van € 295.727 op een balanstotaal van € 301.376. Het resultaat over 2014 bedroeg € 38.725 positief.

Klik hier om de Jaarrekening 2014 in PDF formaat te downloaden.